WCZYTYWANIE

Wpisz aby wyszukać

Zostań trenerem

FUTBOL CENTRUM PORADNIK TRENERA

Zostań trenerem

Szukaj

Zapisy na Kursy Trenerskie Grassroots C Wrocław, UEFA B Żarów

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że prowadzone są zapisy na kursy trenerskie:

Grassroots C Wrocław – zapisy poprzez platformę PZPN 24 do dnia 29.03.2021

Termin kursu: 23.04.2021- 26.07.2021 (sesja I 23-25.04.2021, sesja II 15-16.05.2021, sesja III 29-30.05.2021, sesja IV 12-13.06.2021, egzamin końcowy 26.07.2021)

Koszt kursu: 800 zł kurs, dodatkowo przez kursantów kupowany jest pakiet sprzętu firmy JAKO w kwocie 260zł.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C
Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

UEFA B Żarów – zapisy poprzez platformę PZPN 24 do dnia 05.04.2021

Termin kursu: 5.06.2021 – 23.11.2021 (sesja I 5-6.06.2021, sesja II 26-27.06.2021, sesja III 31.07-1.08.2021, sesja IV 28-29.08.2021, sesja V 11-12.09.2021, sesja VI 23-24.10.2021, sesja VII 6-7.11.2021, egzaminy końcowe 22-23.11.2021. Pomiędzy sesjami III i V mikrogrupy w klubach kursantów, po sesja VII wizyta w klubie półprofesjonalnym.

Koszt kursu: 2000 zł

§ 30
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
  1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
  1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i
  1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

ROZDZIAŁ II
§ 4
Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
  a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
  c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
  g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

(za: DZPN)

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *